چاپ خبر
دبیرستان دوره اول فرزانگان یک چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۲
برگزاری شانزدهمین دوره لیگ علمی پایا در دبیرستان فرزانگان یک تهران دوره اول
برگزاری شانزدهمین دوره لیگ علمی پایا
در دبیرستان فرزانگان یک تهران دوره اول
تیرماه ۱۴۰۲ 
با حضور بیش از ۱۷ تیم شرکت کننده از دبیرستان فرزانگان یک تهران دوره اول
 
انتهای پیام/.